Chi tiết tin tức

Cúng Cô hồn, nghi thức ngắn cho Phật tử tại gia

17:17:46 - 24/07/2013

Ảnh minh họa, từ internet
Ảnh minh họa, từ internet

Cúng Cô hồn, nghi thức ngắn cho Phật tử tại gia

Ý nghĩa cúng thí này rất quan trọng là pháp tu hạnh bố thí, chúng ta nhận rõ rằng việc bố thí cho người cõi dương thì dễ dàng hơn vì ta đem cái thật cho người thật, nhưng cúng thí cho người cõi âm là đem cái vật hữu hình thí cho chúng sanh của thế giới vô hình, thì phải bằng nguyện lực gia trì thần chú của hành giả vào thức ăn…, và do hành giả (người gia trì cúng thí) nương vào oai thần của chư Phật, Bồ Tát và thần lực của chân ngôn(thần chú), vì sự gia trì chân ngôn ấy và nguyện lực của hành giả vào thực phẩm thức uống sẽ biến ít thành nhiều khiến cho các loại Cô hồn nhận thí được no đủ và mãn nguyện. Nguyên do chính ngài A Nan khởi giáo bạch Phật Thích Ca thuyết chú Biến thực (trong kinh Cứu bạt Diệm Khẩu,..), sau Phật bảo đức Quan Âm bồ tát thị hiện Tiêu Diện quỷ, để thống lãnh và phát chẩn cho cô hồn, về sau các vị Thánh Tăng đã lập thành các khoa, nghi quỹ để chẩn tế Cô hồn vào các ngày rằm, các lễ cầu siêu …, đặc biệt là tháng bảy âm lịch những ngày xá tội vong nhân, nghi cúng thông dụng nhất là nghi Mông Sơn Thí Thực (trong tập kinh Nhật tụng) dành cho tăng ni phật tử cúng thí lúc 15h mỗi ngày ở các Chùa, nay nhân dịp Vu Lan này tôi xin soạn một nghi cúng Cô hồn ngắn gọn và dễ trì tụng nhưng không làm sao lãng ý nghĩa của việc cúng thí của chư vị tiền bối, nghi này dành cho các vị Phật tử hoặc không là Phật tử để thí cúng cô hồn tại tư gia hoặc chổ kinh doanh v.v., xin nguyện quý vị đạt nguyện.

 

NGHI THÍ THỰC CÔ HỒN

(Chuẩn bị thức ăn cúng thí gồm: cháo trắng, các loại bánh: bánh phòng, cốm,..., các loại trái cây: ổi, mía…, sữa hộp, nước suối…, dĩa muối dĩa gạo, dành cho cúng vào mùng 2, 16, nếu cúng hằng ngày thì cúng một dĩa bánh phòng hoặc bắp nổ và một chén nước, rồi lập một cái bàn để trước nhà bày đồ cúng ra , một bát hương và y theo nghi thức mà cúng thí (người cúng mặt hướng ra đường).

Lưu ý: Khi cúng thí thì phải thành tâm, lúc này tâm phải vui vẻ, trong suy nghĩ phải nghĩ tưởng về thực phẩm và thức uống đang cúng, thì việc cúng thí mới thành tựu và Cô hôn mới được tiếp nhận no đủ và mãn nguyện.)

 

Quỳ nguyện: (hoặc đứng thành tâm chấp tay nguyện)

Hôm nay là ngày:… Con tên là:… Ngụ tại:… Thành tâm sắm hương hoa lễ vật và các thứ thức ăn cúng dâng bày trước án, thiết cúng thí thực cô hồn tại tư gia, kính nguyện chư Phật, Bồ tát, chư vị thiện thần thầm gia hộ cho chúng con, xin nguyện chư vị tiền hậu địa chủ và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này xin đến chứng minh cho chúng con.

Tín chủ chúng con lại kính mời các vị hương linh khuất mặt quanh đây, các linh hồn chiến sĩ vì nước vong thân, các oan hồn uổng tử không nơi nương tựa, xin cùng tới đây thọ hưởng lễ vật, độ cho tín chủ chúng con tài bảo như ý, từ đây vạn sự hanh thông, trú sở cát tường như ý.

Cúi xin chứng minh thọ hưởng, độ cho chúng con và người người đều được bình an, vạn sự kiết tường, sở cầu tất ứng. Chúng con xin nguyện đời đời quy y Tam Bảo, và nguyện hộ trì Phật pháp, cúi xin Chư Phật từ bi gia hộ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Chấp tay tụng: (đứng hoặc quỳ thành tâm tụng)

Con xin nương tựa Phật

Con xin nương tựa Pháp

Con xin nương tựa Tăng

Con xin nương tựa bảy vị Phật đời quá khứ

Con xin nương tựa chư Phật đời hiện tại

Con xin nương tựa chư Phật đời tương lai

Con xin nương tựa Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin nương tựa Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Con xin nương tựa Tất cả đệ tử của chư Phật

Xin hãy khiến cho chú sở trì của con liền theo như nguyện:

Nam mô Diện Nhiên Vương bồ tát (3 lần)

Con xin một lòng phụng thỉnh chư vị Cô hồn về lại nơi này chứng minh tiếp nhận. ( 3 lần)

Chơn ngôn phổ triệu thỉnh:

Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần)

Chơn ngôn biến thực:

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế.

Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)

Chơn ngôn biến thủy:

Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt tha, 

Án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai

Nam mô A Di Đà Như Lai. (đoạn này đọc 3 lần)

 

Thần chú gia trì thức ăn tịnh

Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh sanh Tịnh Độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. (đoạn này đọc 3 lần)

 

Này các chúng cô hồn

Tôi nay xin cúng dường

Thức ăn biến mười phương

Cô hồn đều tiếp nhận

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng về tất cả

Cô hồn và chúng tôi

Đều cùng thành Phật đạo. (đoạn này đọc 3 lần)

 

Chơn ngôn thí vô giá thực:

Án mục lực lăng ta bà ha. (7 lần)

Chơn ngôn phổ cúng dường:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

Chấp tay thành tâm chú nguyện:

Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực Bồ tát Quán Thế Âm, phân lượng thức ăn này nhiều như hư không, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại Cô Hồn đều được no đủ và mãn nguyện.

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát (3 lần)

Thích Thiện Tịnh soạn
Nguồn: GHPGVN

Bình luận
Gửi bình luận của bạn

Danh bạ website Phật giáo
Sự kiện - Hội thảo
  • Về Thiền học khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam
  • Giới thiệu sách - Tìm người trong hơi thở
  • Chuyện xưa... mai trắng Hà thành
  • Đôi dòng xúc cảm
  • 108 Lời tự tại – Nâng cao phẩm chất cuộc sống
  • Ai trộm chuỗi tràng hạt của Phật?
  • Em nên đi tu hay lấy chồng?
  • Trần Nhân Tông – đức Vua, Phật hoàng của dân tộc Việt
  • Bình an giữa cuộc đời
  • Ăn và Đạo Pháp

Đăng ký bản tin